logo
Danish

Tuesday 23rd of October 2018

Nyheder fra Fuglekøjen

Referat af Generalforsamlingen 25 juni 2011

Referat af Generalforsamling 25. juni 2011. 
 

Generalforsamlingen blev holdt i Sønderho Gamle Fuglekøje.
 

Generalforsamlingen startede kl. 15.00 og sluttede kl. 16.00

Formanden Margit Lund bød velkommen til de fremmødte.
 

1. Valg af dirigent.

Hans Fischer-Nielsen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt med annonce i Fanø Ugeblad og at 14 medlemmer var repræsenteret.
 

2. Bestyrelsens beretning.

Margit Lund forelagde beretningen.

Beretningen dækker året siden sidste generalforsamling 26. juni 2010.

Susanne har skaffet midler fra LAG Fanø og Friluftsrådet til at anskaffe en kikkert. Den er nu købt og er på vej til at blive monteret på vort flotte tårn.
 

På et par arbejdsdage i efteråret blev nettene fjernet fra de intakte fangarme for at undgå forrige års ødelæggelser p.g.a. snetrykket. Tak til Bjarne og hans folk som i løbet af vinteren har været i gang med at genopbygge de 3 fangarme, der var ødelagt. De udskiftede samtidig alle rørskærmene, så køjen igen blev, som før ødelæggelserne satte ind. Der skal lyde en stor tak til den A.P.Møllerske Støttefond og til J. Lauritzen fonden for deres donationer, som gjorde denne genopbygning mulig.

Her i foråret havde vore frivillige igen et par arbejdsdage med at lægge nettene på i alle fangarmene, flise grene, lægge flis på stierne og rydde op, så køjen var parat til at modtage de mange gæster, der besøger køjen.

Mogens har i det daglige passet køjen forbilledligt til stor glæde for os og for de besøgende, der fortsat kan nyde naturen i køjen. Også en stor tak til de andre frivillige, der udfører et flot stykke arbejde for at køjen fungerer og ser godt ud.
 

Den flotte udstilling blev åbnet den 24. juli sidste år ved en reception med 85 gæster på en dejlig sommerdag. Der skal lyde en stor tak til LAG Fanø og Friluftsrådet, der har sponseret udstillingen og til Fiskerimuseet, Marco Brodde, Per Hofman Hansen og Finn Brinch som skabte udstillingen, til Kristel og Christine for oversættelserne samt til Daglig Brugsen, Super Spar, slagter Christiansen, Bageren i Sønderho og Lone Kromann Brinch der gjorde et traktement med Fanø smørrebrød muligt ved receptionen. Udstillingen har bevirket, at der har været mange flere besøgende i køjen end i året før og vi hører kun rosende ord for vor lille perle.

Per har foranlediget, at der er kommet plancher op både i Info-rummet i Sønderho, Turistbureauet i Nordby samt på Fanøoverfartens Sønderho og allersidst nu på en af de store færger. Planchen har givet anledning til megen munterhed, med spørgsmål om man tror folk kan læse på hovedet. Dertil svarer Per: JA!

 

Vi har haft Åbent hus 6 gange i årets løb fra kl. 10-12 med ca. 250 besøgende og derudover er køjen jo åben alle dage, hvor folk selv kan gå rundt og blive orienteret ved hjælp af de små foldere, der ligger i boksene ved indgangen til køjen.
 

Sidste år spiste de store fugle vore ællinger, men i år ser det ud til, at vi har fået en tilgang på ca. 24 ællinger, hvoraf Ulla og Leif er kommet med de 12. Som Ulla siger: "bare vent og se, det er jo sønderjyder denne gang, de skal nok vise, hvad de kan" - og det har hun ret i, for de er nogle rigtige udbryderkonger og er ikke til at holde inde i deres fangarm, men de er til gengæld allerede tamme.
 

Sidste år holdt vi toilettet åben i sommerperioden og det viste sig at være en god ide, så det fortsætter vi med i år til glæde for de værdigt trængende!
 

Ideen med at lave dækkeservietter med motiver fra køjen er blevet godt modtaget. Servietterne sælges bl. a. fra Lorentzens butik.
 

Vi har søgt fredningsnævnet om at få lov til at udbedre stien fra P-pladsen til køjen, men har fået afslag på vor ansøgning. Afgørelsen er anket af os, Fanø Kommune og Danske Handicap organisationer-Fanø. Nu må vi se, hvad der sker i sagen. Vi var gået i gang med raslebøssen, men afventer nu det videre forløb.
 

Dette var ordene og I er velkommen til at stille spørgsmål.
 

Beretningen godkendtes.

 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Finn Brinch fremlagde regnskabet for 2010. Det var revideret og godkendt af Hans Thomsen.

Der havde været indtægter på 51.835,- kr. hidrørende fra donationer, annonceindtægter, renteindtægter, kontingentindbetalinger samt 5 nye medlemmer. 

Der har været udgifter på 26.341,- kr. hidrørende fra reklame, drift af køjen, administrations-omkostninger og, forsikring. Årets resultat på driftskontoen gav et overskud på 25.494,- kr.

Foreningens formue pr. 31.12.2009 var 53.710,- kr.

I året var der tilgået 10.000 kr. i sponsormidler fra J. Lauritzen fonden til brug for renovering af fuglekøjen, som er foregået her i foråret 2011, hvor den A.P.Møllerske Støttefond har givet yderligere 65.000 kr.

Bestyrelsen rettede en særlig tak til de sponsorer, firmaer og medlemmer, der har sponseret beløb i løbet af året.

Foreningen havde 86 medlemmer pr. 31.12.2010.
 

4. Behandling af forslag.

Ingen modtaget.
 

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 100,- kr. for året 2012. Det blev godkendt.
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Alle medlemmer er på valg hvert år. Følgende blev genvalgt: Keld Andersen, Finn Brinch, Henning Brinch Hansen, Margit Lund, Oluf Holm og Susanne Winsløw.
 

7. Valg af suppleant.

Per Hofman Hansen blev genvalgt.
 

8. Valg af revisor.

Hans Thomsen blev genvalgt.
 

9. Eventuelt.

Her blev der talt om forskellige emner i forbindelse med fuglekøjens drift samt om adgangsmuligheder til de mange forskellige aktiviteter, der foregår på Fanø.
 

Således foregået på generalforsamlingen den 25. juni 2011.

Dirigent / Hans Fischer-Nielsen                                    Formand / Margit Lund