logo
Danish

Tuesday 23rd of October 2018

Nyheder fra Fuglekøjen

Interessentselskabets beretning den 30/6 2012


Der synes ikke at være særlige hensyn der taler imod, at der anlægges en kørefast sti fra Landevejen til Sønderho Gamle Fuglekøje.


Esbjerg kommune skriver: Det er kommunens vurdering, at der i sagen foreligger sådanne forhold der vil kunne begrunde en dispensation fra bestemmelsen i §3. En befæstet sti vil betyde, at flere mennesker vil få mulighed for at opleve heden. Netop det rekreative aspekt er et af hovedformålene med fredningen. En befæstet sti vil endvidere betyde, at publikums færdsel uden for stien vil blive reduceret, hvilket vil medføre mindre slid på vegetationen generelt.


Friluftsrådet har anført, at det vil være en god ide at udbedre stien, som ansøgt. Gruset vil være synlig i en kort årrække, men den visuelle opfattelse af belægningen vil aftage med årene, så stien vil falde mere og mere sammen med landskabet.


Fredningsnævnet kan tiltræde, at der er behov for vedligeholdelse af stien. Denne vedligeholdelse skal bestå i udjævning af forhøjninger og fordybninger på de vanskeligst passable dele af stien og udlægning af flis inden for den naturlige afgrænsning af den eksisterende sti. Da vedligeholdelse af stien i denne udstrækning ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområdet er det ubetænkeligt at antage at arbejdet ikke vil resultere i nogen negative påvirkninger af klitoverfladen og vegetationen i området hverken i forhold til fredningsinteresserne eller i forhold til de udpegede arter og naturtyper.

Fredningsnævnet har herefter meddelt dispensation fra fredningen i det omfang at restaurere og vedligeholde stien. Til sidst i kendelsen er skrevet: Nævnet finder ikke at hensynet til bevægelseshæmmede kan begrunde en dispensation til det ansøgte.

 

Jeg vil slutte med at sige TAK til alle jer, der er med til at holde køjen så fin, som den altid er. Det er alt sammen frivilligt arbejde og I gør et stort arbejde. Hver gang det er tiltrængt, er I altid på pletten og gør hvad der er behov for, for at køjen kan se fin ud. Det skal I have en stor TAK for.

 

Ulla Larsen