logo
Danish

Tuesday 23rd of October 2018

Nyheder fra Fuglekøjen

Referat af Generalforsamling 29. juni 2013

Referat af Generalforsamling 29. juni 2013.

 

Generalforsamlingen blev holdt i Sønderho Gamle Fuglekøje.

Generalforsamlingen startede kl. 15.00 og sluttede kl. 16.00

Formanden Margit Lund bød velkommen til de fremmødte.

 

1. Valg af dirigent.

Hans Fischer-Nielsen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og at 15 medlemmer var repræsenteret.

2. Bestyrelsens beretning.

Margit Lund forelagde beretningen (se Bestyrelsens beretning her). Beretningen godkendtes.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  

Finn Brinch fremlagde regnskabet for 2012. Det var revideret og godkendt af Hans Thomsen. Der havde været indtægter på 39.973,- kr. hidrørende fra donationer, annonceindtægter, renteindtægter, kontingentindbetalinger samt 6 nye medlemmer.  Der har været udgifter på 30.243,- kr. hidrørende fra reklame, drift af køjen bl.a. rafter til renovering af køjearm, administrations omkostninger og forsikring. Årets resultat på driftskontoen gav et overskud på 9.730,- kr.

Foreningens formue pr. 31.12.2012 var 81.048,- kr. Her i foråret 2013 er 2 køjearme fornyet og der er lagt flis på en stor del af stien til P-pladsen, det har kostet ca. 68.00 kr., hvoraf Parthaverne har været så flinke, at de betalte halvdelen, idet vores kasse ellers var blevet næsten tømt. Foreningen havde 85 medlemmer pr. 31.12.2012.

4. Behandling af forslag.  

Ingen modtaget.

5. Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 100,- kr. for året 2014. Det blev godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

Alle medlemmer er på valg hvert år. Følgende blev genvalgt: Keld Andersen, Finn Brinch, Henning Brinch Hansen, Oluf Holm, Margit Lund og Susanne Winsløw.

7. Valg af suppleant.  

Peer Andersen blev genvalgt.

8. Valg af revisor.  

Hans Thomsen blev genvalgt.

9. Eventuelt. 

Der blev oplæst en hilsen fra Per Hofman, der ønskede alle en god generalforsamling og fortalte, at han havde lavet en CD med en spændende radioreportage fra Danmarks Radio, hvor Regner Ryelund interviewer Køjemester Axel Brinch og Jørgen Fog fra Vildtbiologisk i 1970 - det aftaltes på generalforsamlingen, at CD-en lægges ind på køjens hjemmeside. Desuden blev der talt om forskellige emner, såsom hvordan foreningen får flere medlemmer.

Således foregået på generalforsamlingen den 29. juni 2013.

 

Dirigent / Hans Fischer-Nielsen