logo
Danish

Tuesday 23rd of October 2018

Nyheder fra Fuglekøjen

Nyheder

Referat af Generalforsamling 29. juni 2013

Referat af Generalforsamling 29. juni 2013.

 

Generalforsamlingen blev holdt i Sønderho Gamle Fuglekøje.

Generalforsamlingen startede kl. 15.00 og sluttede kl. 16.00

Formanden Margit Lund bød velkommen til de fremmødte.

 

1. Valg af dirigent.

Hans Fischer-Nielsen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og at 15 medlemmer var repræsenteret.

2. Bestyrelsens beretning.

Margit Lund forelagde beretningen (se Bestyrelsens beretning her). Beretningen godkendtes.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  

Finn Brinch fremlagde regnskabet for 2012. Det var revideret og godkendt af Hans Thomsen. Der havde været indtægter på 39.973,- kr. hidrørende fra donationer, annonceindtægter, renteindtægter, kontingentindbetalinger samt 6 nye medlemmer.  Der har været udgifter på 30.243,- kr. hidrørende fra reklame, drift af køjen bl.a. rafter til renovering af køjearm, administrations omkostninger og forsikring. Årets resultat på driftskontoen gav et overskud på 9.730,- kr.

Foreningens formue pr. 31.12.2012 var 81.048,- kr. Her i foråret 2013 er 2 køjearme fornyet og der er lagt flis på en stor del af stien til P-pladsen, det har kostet ca. 68.00 kr., hvoraf Parthaverne har været så flinke, at de betalte halvdelen, idet vores kasse ellers var blevet næsten tømt. Foreningen havde 85 medlemmer pr. 31.12.2012.

4. Behandling af forslag.  

Ingen modtaget.

5. Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 100,- kr. for året 2014. Det blev godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

Alle medlemmer er på valg hvert år. Følgende blev genvalgt: Keld Andersen, Finn Brinch, Henning Brinch Hansen, Oluf Holm, Margit Lund og Susanne Winsløw.

7. Valg af suppleant.  

Peer Andersen blev genvalgt.

8. Valg af revisor.  

Hans Thomsen blev genvalgt.

9. Eventuelt. 

Der blev oplæst en hilsen fra Per Hofman, der ønskede alle en god generalforsamling og fortalte, at han havde lavet en CD med en spændende radioreportage fra Danmarks Radio, hvor Regner Ryelund interviewer Køjemester Axel Brinch og Jørgen Fog fra Vildtbiologisk i 1970 - det aftaltes på generalforsamlingen, at CD-en lægges ind på køjens hjemmeside. Desuden blev der talt om forskellige emner, såsom hvordan foreningen får flere medlemmer.

Således foregået på generalforsamlingen den 29. juni 2013.

 

Dirigent / Hans Fischer-Nielsen  

 

Interessentselskabets beretning den 30/6 2012

Interessentselskabs beretning den 30/6 2012 aflagt af formanden Ulla Larsen

 

Margit (formand for Foreningen) fortæller om de mest spændende ting, der er sket i køjen i det forløbne år og der er ingen grund til at jeg fortæller de samme ting, men jeg kan da fortælle et der er udgivet en bog om Fuglekøjer i Europa. Den er på hollandsk, men skulle være let at forstå. Den kan købes i Lorentzens butik, hvis nogle af jer skulle få lyst til det. Vores egen fuglekøje er selvfølgelig også omtalt i bogen, hvilket vi kan takke Per Hofman for.

 

Så har vi sagt ja tak til Therese Vendelhave om at være med i en web-applikation til smartphones, det der i daglig tale kaldes ”app”. Der kan vi annoncere med åbningstider og arrangementer. Måske vi får nogle sådanne en gang!

Så har vi fået et lille trinbræt oppe ved kikkerten i tårnet, så børn og små folk som mig også kan se ud og nyde udsigten.

 

Og så bliver jeg nød til at omtale stien, som Margit også vil nævne og som vi ikke har fået lov til at få lavet, som vi ellers havde ønsket og håbet på. Jeg har været så vred siden afslaget kom, for jeg synes ikke de giver en ordentlig begrundelse. Vi var ikke alene om at ønske en bedre vej så mange flere kunne få mulighed for den skønne tur over heden og en gode oplevelse i køjen.


Fanø kommune ønsker, at øens natur og kulturminder på samme tid bevares og gøres tilgængelig for flest mulige og at handicappede i videst muligt omfang sikres adgang hertil. Det er endvidere kommunens vurdering, at naturen skånes bedst ved gode stiforbindelser, da færdslen derved styres. Kommunen har endvidere henvist til handicapkonventionen fra 2006, som bl.a. har til formål at fremme, beskytte og sikre muligheden for at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Kommunen har særligt fremhævet en række principper i konventionen, som anses relevante i denne sag og i den forbindelse tilkendegivet at konventionen skal opfyldes i videst muligt omfang.

Læs mere...

Bestyrelsens beretning den 30. juni 2012

Bestyrelsens beretning den 30. juni 2012 aflagt af formanden Margit Lund.

 

Så er det tid igen og jeg vil ønske jer alle hjertelig velkommen.
Beretningen dækker året siden sidste generalforsamling 25. juni 2011.

 

På et par arbejdsdage i efteråret blev nettene fjernet fra de 5 af fangarme for at undgå eventuelle ødelæggelser p.g.a. snetrykket. Ællingefangarmen lader vi være intakt hele vinteren for så har ænderne et sted at være i sikkerhed. Her i foråret havde vore frivillige igen et par arbejdsdage med at lægge nettene på i alle fangarmene, flise grene, lægge flis på stierne og rydde op, så køjen var parat til at modtage de mange gæster, der besøger køjen.
Mogens har i det daglige passet køjen forbilledligt til stor glæde for os og for de besøgende, der fortsat kan nyde naturen i køjen. Også en stor tak til de andre frivillige, der udfører et flot stykke arbejde for at køjen fungerer og ser godt ud.

 

Den flotte udstilling har bevirket, at der har været mange flere besøgende i køjen igen i det forløbne år og vi hører kun rosende ord for vor lille perle.
Vi har haft Åbent hus 6 gange i årets løb fra kl. 10-12 med ca. 240 besøgende og derudover er køjen jo åben alle dage, hvor folk selv kan gå rundt og blive orienteret ved hjælp af de små foldere, der ligger i boksene ved indgangen til køjen.

 

Læs mere...

Påskebrev 2012Nu er det blevet forår - det kan godt være I ikke kan mærke det, men her i fuglekøjen begynder alt at summe af liv. Der er rigtig mange insekter, der sværmer rundt og frøerne har travlt med at blive til flere frøer.

I vor lille familie har vi det også godt. Det er kun min kone og jeg, der har været her i fuglekøjen hele vinteren. Alle vore slægtninge har været rundt om på Fanø, hvor de har udvidet deres bekendtskabskreds og fortalt om dette lille skønne sted, så vi regner med, der kommer en masse ænder fra nær og fjern på besøg her hen over sommeren.

Sidste år kom der jo 25 ællinger til her i fuglekøjen og min kone og jeg regner med, at der mindst kommer lige så mange i år. Vi skal nok gøre vores der til.

Vore mennesker har været i gang med at gøre fuglekøjen så smuk her op til påske. Fangarmene er rengjorte, der er lagt net over ruserne, stierne er revet, udstilling og toilet er gjort rene og skinnende og kikkerten er sat op i observationstårnet. Så I kan tro der er flot her.

Og så har jeg lige fået fortalt, at menneskene er ved at lave et projekt, de kalder Nationalparkplan Vadehavet. Det kan I tro, vi er spændt på, for det er jo her i Vadehavet vi bor og hvor vi flyver rundt. Hvis I går ind på denne hjemmeside www.nationalparkvadehavet.dk
så vil I bl.a. under punktet "Om området" se punktet "Inspiration til oplevelser" og herunder "Ti seværdigheder" - Her er én fra Fanø, og det foto som I ser: Her voksede jeg op som ælling! og her kommer mine børn også til at vokse op! Nej, hvor er det spændende.

Kom og besøg os rigtig mange gange her i løbet af foråret og sommeren - og det gør ikke noget at I har franskbrød med; det smager så godt!

Så vi glæder os til at se jer - på gensyn.

Rufus and

Referat af Generalforsamlingen 25 juni 2011

Referat af Generalforsamling 25. juni 2011. 
 

Generalforsamlingen blev holdt i Sønderho Gamle Fuglekøje.
 

Generalforsamlingen startede kl. 15.00 og sluttede kl. 16.00

Formanden Margit Lund bød velkommen til de fremmødte.
 

1. Valg af dirigent.

Hans Fischer-Nielsen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt med annonce i Fanø Ugeblad og at 14 medlemmer var repræsenteret.
 

2. Bestyrelsens beretning.

Margit Lund forelagde beretningen.

Beretningen dækker året siden sidste generalforsamling 26. juni 2010.

Susanne har skaffet midler fra LAG Fanø og Friluftsrådet til at anskaffe en kikkert. Den er nu købt og er på vej til at blive monteret på vort flotte tårn.
 

På et par arbejdsdage i efteråret blev nettene fjernet fra de intakte fangarme for at undgå forrige års ødelæggelser p.g.a. snetrykket. Tak til Bjarne og hans folk som i løbet af vinteren har været i gang med at genopbygge de 3 fangarme, der var ødelagt. De udskiftede samtidig alle rørskærmene, så køjen igen blev, som før ødelæggelserne satte ind. Der skal lyde en stor tak til den A.P.Møllerske Støttefond og til J. Lauritzen fonden for deres donationer, som gjorde denne genopbygning mulig.

Her i foråret havde vore frivillige igen et par arbejdsdage med at lægge nettene på i alle fangarmene, flise grene, lægge flis på stierne og rydde op, så køjen var parat til at modtage de mange gæster, der besøger køjen.

Mogens har i det daglige passet køjen forbilledligt til stor glæde for os og for de besøgende, der fortsat kan nyde naturen i køjen. Også en stor tak til de andre frivillige, der udfører et flot stykke arbejde for at køjen fungerer og ser godt ud.
 

Den flotte udstilling blev åbnet den 24. juli sidste år ved en reception med 85 gæster på en dejlig sommerdag. Der skal lyde en stor tak til LAG Fanø og Friluftsrådet, der har sponseret udstillingen og til Fiskerimuseet, Marco Brodde, Per Hofman Hansen og Finn Brinch som skabte udstillingen, til Kristel og Christine for oversættelserne samt til Daglig Brugsen, Super Spar, slagter Christiansen, Bageren i Sønderho og Lone Kromann Brinch der gjorde et traktement med Fanø smørrebrød muligt ved receptionen. Udstillingen har bevirket, at der har været mange flere besøgende i køjen end i året før og vi hører kun rosende ord for vor lille perle.

Per har foranlediget, at der er kommet plancher op både i Info-rummet i Sønderho, Turistbureauet i Nordby samt på Fanøoverfartens Sønderho og allersidst nu på en af de store færger. Planchen har givet anledning til megen munterhed, med spørgsmål om man tror folk kan læse på hovedet. Dertil svarer Per: JA!

 

Vi har haft Åbent hus 6 gange i årets løb fra kl. 10-12 med ca. 250 besøgende og derudover er køjen jo åben alle dage, hvor folk selv kan gå rundt og blive orienteret ved hjælp af de små foldere, der ligger i boksene ved indgangen til køjen.
 

Sidste år spiste de store fugle vore ællinger, men i år ser det ud til, at vi har fået en tilgang på ca. 24 ællinger, hvoraf Ulla og Leif er kommet med de 12. Som Ulla siger: "bare vent og se, det er jo sønderjyder denne gang, de skal nok vise, hvad de kan" - og det har hun ret i, for de er nogle rigtige udbryderkonger og er ikke til at holde inde i deres fangarm, men de er til gengæld allerede tamme.
 

Sidste år holdt vi toilettet åben i sommerperioden og det viste sig at være en god ide, så det fortsætter vi med i år til glæde for de værdigt trængende!
 

Ideen med at lave dækkeservietter med motiver fra køjen er blevet godt modtaget. Servietterne sælges bl. a. fra Lorentzens butik.
 

Vi har søgt fredningsnævnet om at få lov til at udbedre stien fra P-pladsen til køjen, men har fået afslag på vor ansøgning. Afgørelsen er anket af os, Fanø Kommune og Danske Handicap organisationer-Fanø. Nu må vi se, hvad der sker i sagen. Vi var gået i gang med raslebøssen, men afventer nu det videre forløb.
 

Dette var ordene og I er velkommen til at stille spørgsmål.
 

Beretningen godkendtes.

 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Finn Brinch fremlagde regnskabet for 2010. Det var revideret og godkendt af Hans Thomsen.

Der havde været indtægter på 51.835,- kr. hidrørende fra donationer, annonceindtægter, renteindtægter, kontingentindbetalinger samt 5 nye medlemmer. 

Der har været udgifter på 26.341,- kr. hidrørende fra reklame, drift af køjen, administrations-omkostninger og, forsikring. Årets resultat på driftskontoen gav et overskud på 25.494,- kr.

Foreningens formue pr. 31.12.2009 var 53.710,- kr.

I året var der tilgået 10.000 kr. i sponsormidler fra J. Lauritzen fonden til brug for renovering af fuglekøjen, som er foregået her i foråret 2011, hvor den A.P.Møllerske Støttefond har givet yderligere 65.000 kr.

Bestyrelsen rettede en særlig tak til de sponsorer, firmaer og medlemmer, der har sponseret beløb i løbet af året.

Foreningen havde 86 medlemmer pr. 31.12.2010.
 

4. Behandling af forslag.

Ingen modtaget.
 

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 100,- kr. for året 2012. Det blev godkendt.
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Alle medlemmer er på valg hvert år. Følgende blev genvalgt: Keld Andersen, Finn Brinch, Henning Brinch Hansen, Margit Lund, Oluf Holm og Susanne Winsløw.
 

7. Valg af suppleant.

Per Hofman Hansen blev genvalgt.
 

8. Valg af revisor.

Hans Thomsen blev genvalgt.
 

9. Eventuelt.

Her blev der talt om forskellige emner i forbindelse med fuglekøjens drift samt om adgangsmuligheder til de mange forskellige aktiviteter, der foregår på Fanø.
 

Således foregået på generalforsamlingen den 25. juni 2011.

Dirigent / Hans Fischer-Nielsen                                    Formand / Margit Lund

 

Fernisering på den nye udstilling

Sønderho Gamle Fuglekøjes nye udstilling indviet af 85 feststemte mennesker
I det bedst tænkelige danske sommervejr kunne Sønderho Gamle Fuglekøje holde fernisering på den nye permanente udstilling, der er blevet til med støtte fra LAG Fanø og Friluftsrådet og placeret i arkitekt m.a.a. Knud Erik Larsens smukke udstillings- og undervisningsbygning. Hele 85 glade mennesker mødte op til en festlig eftermiddag med flagallé, lodtrækning af reproduktioner af Marco Broddes smukke akvareller, taler, musik, sang og rundvisning i udstilling og fuglekøje. Men ikke nok med det: De blev også trakteret med Fanø-smørrebrød sponseret af Dagli' Brugsen i Sønderho, Bageren i Sønderho, slagter Christiansen i Nordby, Tempo Super Spar og Pandekagehuset i Nordby. Dertil blev der serveret øl, vand, kaffe og – naturligvis kaffepunch!

Arrangementets vellykkede afvikling skyldes desuden uvurderlig hjælp fra Sønderho Forsamlingshus, der udlånte stabler af tallerkner, Lone Brinch i Sønderho, der både sponserede og lavede frikadeller samt gæve bestyrelseskvinder, der smurte de store mængder ægte Fanø smørrebrød.

Både reproduktioner af Marco Broddes akvareller og laminerede dækkeservietter med motiver fra fuglekøjen forhandles i øvrigt i Lorenzens Butik i Sønderho.

 

Sønderho Gamle Fuglekøjes udstilling blev indviet med manér

Sønderho Gamle Fuglekøjes udstilling blev indviet med manér. Derfor spillede Mogens Vestergaard og Kirsten G. Pedersen til, da alle fremmødte i fællesskab sang den gamle ”Køjemesterens Vise”

Ny ”rap” udstilling i Sønderho Gamle Fuglekøje

en_rap
Fernisering og åbent hus lørdag den 24. juli kl. 14.00

En kreds af entusiastiske mennesker med interesse for Sønderho Gamle Fuglekøje har i de sidste år gjort et stort arbejde for at bringe fuglekøjen tilbage til dens oprindelige udseende, så den i dag fremtræder som et lille frilandsmuseum. Med støtte fra en lang række sponsorer og fonde kan restaureringen nu afsluttes med en ny permanent udstilling ophængt i den smukke udstillingsbygning, der blev tegnet af arkitekt maa Knud Erik Larsen og opført i 2006.

Udstillingen består af 10 store rigt illustrerede plancher, der fortæller hvad en fuglekøje er, hvordan den fungerer, og hvor der har været fuglekøjer andre steder på Fanø og i Europa. Der berettes om hvilke og hvor mange ænder man fangede, og hvor de blev solgt. Et af verdens første ringmærkningsforsøg fandt sted i fuglekøjen, og den får naturligvis også sin egen historie. Endelig fortælles der om ænderne og deres træk og om naturen i og rundt om fuglekøjen.

Udstillingen er blevet til i et forbilledligt samarbejde mellem flere parter: Sekretær i Foreningen til Bevarelse af Sønderho gamle Fuglekøje Finn Brinch og bibliotekar Per Hofman Hansen, Silkeborg har stået for tekst- og billedredaktionen. Takket være naturvejleder Marco Broddes mageløse akvareller af de fire mest fangede ænder, krikand, pibeand, spidsand og gråand og udstillingstekniker på Fiskeri- og Søfartsmuseet Niels Knudsens eminente sans for den grafiske tilrettelæggelse er det blevet en både pædagogisk og meget indbydende udstilling. Realiseringen af udstillingen er muliggjort via støtte fra Friluftsrådet og LAG Fanø.

Alle er velkommen til fernisering
I anledning af udstillingens færdiggørelse vil det glæde os at se alle med interesse for Fanøs natur og historie til fernisering lørdag den 24. juli kl. 14.00. Formand for Foreningen til bevarelse af Sønderho gamle Fuglekøje, Margit Lund byder velkommen. Derefter vil ikke blive klippet en rød snor over, men fuglekøjens formand Ulla Larsen vil derimod åbne fangstnettet til udstillingen. Endelig vil bibliotekar Per Hofman Hansen give smagsprøver på fuglekøjens mange spændende og dramatiske historier. Der vil være rundvisning i fuglekøjen og naturvejleder Kim Fischer vil fra udsigtstårnet vejlede i fugleiagttagelse.

Et nytryk af en sjælden original fuglekøje-tryksag vil blive delt ud til de første 50 fremmødte. Du kan også være heldig at vinde en reproduktion af en akvarel udført af Marco Brodde.


Venlig hilsen
Foreningen til Bevarelse af Sønderho gamle Fuglekøje